SMS i S 2014 – Millora accessibilitat parada Torras i Bages – Estació FGC Sant Boi (codi parada 107965)

Millora accessibilitat parada Torras i Bages – Estació FGC Sant
Boi (codi parada 107965)

Aquesta parada es troba just darrere de l’edifici de l’Ajuntament, on
tenen parada les línies interurbanes L-61, L-75, L-77 i urbanes SB1,
SB2, SB3. És un punt molt important donat la seva intermodalitat per
la seva proximitat a l’estació dels FGC de Sant Boi.

Considerem que presenta mancances en el seu conjunt que limiten la
mobilitat dels usuaris del servei de transport públic, tant pel que fa
als que volen fer us de l’autobús -han de pujar en aquest punt- com
aquells que han de baixar d’aquest vehicle en aquest punt objecte
d’aquesta petició.

Les mancances en concret que trobem:

1.- Arbre just al mig de la parada -entre les dues marquesines-.
Aquest fet condiciona la mobilitat de l’usuari que viatja a l’autobús
i que ha de baixar en aquest punt. Sovint, l’apertura de portes
coincideix amb l’arbre al mig o desplaçat a un costat de l’eix de la
porta, el que condiciona la sortida dels usuaris així com el flux
d’aquests. Podem imaginar com pot baixar una persona amb mobilitat
reduïda: cadira de rodes, infant en cotxet, persones d’edat avançada
etc.

2.- Els opis de publicitat a banda i banda de les dues marquesines
limiten i condicionen el flux de persones. Principalment això
s’observa quan un autobús desencotxa i les persones baixen per
dirigir-se cap a l’estació dels FGC de forma majoritària. Es pot
observar com moltes d’aquestes persones enfilen la vorera entre el poc
espai que existeix lliure entre l’opi de publicitat i la calçada,
posant en perill la seva integritat física. Amb només un gir dels opis
de 90 graus seria suficient, ja que d’aquesta forma aquest suport de
publicitat queda alineat amb l’eix longitudinal de la marquesina.

3.- La terrassa -taules i cadires- del bar El Faro també poden
constituir obstacles d’destorb pel que fa a la mobilitat de qui
camina, ja que sovint hem pogut observar aquests elements just al
limit de la vorera a tocar de la calçada. Així, quan un autobús
desencotxa i el flux de persones es dirigeixen cap al pas de vianants,
ja no solament han de sortejar l’opi publicitari sinó també taules i
cadires. No demanem l’eliminació de la terrassa, si més no un canvi
d’ubicació o redisseny en conjunt de l’espai urbà en aquest punt.

Moltes gràcies per la seva col·laboració,

Atentament,

Sant Boi Camina

05 carta_N337_002260